Begrippen

ACAS  Airborne Collision Avoidance System, een systeem aan boord van een luchtvaartuig, werkend met signalen van transponders en onafhankelijk van installaties op de grond, dat de gezagvoerder advies geeft over mogelijk conflicterende luchtvaartuigen die zijn uitgerust met een transponder;
AD Airworthiness Directive
AML  Aircraft Maintenance Licence:bewijs van bevoegdheid voor onderhoudstechnicus; 
AOC  Air Operator’s Certificate: de door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat aan een onderneming of groep van ondernemingen afgegeven document waarin wordt verklaard dat de betrokken luchtvaartexploitant beschikt over beroepsbekwaamheid en organisatie om luchtvaartuigen veilig te exploiteren voor de in dat bewijs gespecificeerde luchtvaartactiviteiten ; 
ARC  Airworthiness Review Certificate: certificaat van de beoordeling van de luchtwaardigheid dat periodiek wordt afgegeven door Onze Minister of door een CAMO en dat  deel uitmaakt van een geldig BvL (EASA Form 15)
ATPL  Airline Transport Pilot Licence: bewijs van bevoegdheid voor verkeersvlieger;  
special VFR-vlucht  een VFR-vlucht, die overeenkomstig een klaring van een luchtverkeersleidings-dienst wordt uitgevoerd binnen een plaatselijk luchtverkeersleidinggebied, onder weersomstandigheden die slechter zijn dan zichtweersomstandigheden;
blijvende luchtwaardigheid alle processen waarmee gewaarborgd wordt dat het luchtvaartuig gedurende de gehele operationele levensduur voldoet aan de geldende normen voor luchtwaardigheid en zich in een toestand van veilige exploitatie bevindt; 
CAMO Continuous Airworthiness Management Organisation: ingevolge verordening (EG) nr 1702/2003 erkende management organisatie voor blijvende luchtwaardigheid
certificaat van vrijgave  verklaring dat de voortstuwingsinrichting, de propeller of het onderdeel aan de van  toepassing zijnde eisen voldoet (Authorised Release Certificate; JAA Form One) 
certificaat van vrijgave voor gebruik  verklaring dat het onderhoud in overeenstemming met de van toepassing zijnde eisen is uitgevoerd (Certificate of Release to Service) 
CPL  Commercial Pilot Licence: bewijs van bevoegdheid voor beroepsvlieger;  
EASA  European Aviation Safety Agencyhet Europees agentschap, ingesteld bij de Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europese Parlement en de Raad van 15 juli 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart); 
EASA-beperkt BvL  bewijs van luchtwaardigheid voor een EASA-luchtvaartuig, dat aan de eisen betreffende luchtwaardigheid volgens het ICAO-verdrag voldoet, maar niet aan de essentiële eisen inzake luchtwaardigheid opgenomen in de bijlage I bij Verordening (EG) nr 1592/2002 
EASA-luchtvaartuig  luchtvaartuig waarop verordening (EG) nr. 1592/2002, verordening (EG) nr. 1702/2003 en verordening (EG) nr. 2042/2003, van toepassing zijn;
EASA-standaard BvL  bewijs van luchtwaardigheid voor een EASA- luchtvaartuig dat zowel aan de eisen betreffende luchtwaardigheid volgens het ICAO-verdrag als aan de essentiële eisen inzake luchtwaardigheid zoals opgenomen in bijlage I bij verordening (EG) nr. 1592/2002 voldoet; 
eerste bestuurder  een lid van de stuurhutpersoneel, dat de leiding heeft bij de besturing van een luchtvaartuig; 
export-BvL  bewijs waarin de status van het luchtvaartuig betreffende de luchtwaardigheid  wordt aangegeven, getoetst volgens de eisen van het importerende land; 
FI  Flight Instructor: bevoegdverklaring vlieginstructeur; 
gecontroleerd luchtvaartterrein  een luchtvaartterrein, waar luchtverkeersleiding wordt gegeven aan luchtvaartterreinverkeer;
gecontroleerde vlucht  een vlucht waarvoor een klaring is vereist
geluidscertificaat  verklaring als voorzien in het Koninklijk besluit van 5 juni 1980(externe link) tot vaststelling voor wat betreft het voortgebrachte geluid
gezagvoerder  degene aan boord van het luchtvaartuig die de leiding heeft bij en verantwoordelijk is voor de veilige uitvoering van de vlucht; 
grondzicht  het zicht op een luchtvaartterrein, zoals bepaald door een bevoegde waarnemer of met daartoe bestemde apparatuur;
ICAO-standaard BvL  bewijs van luchtwaardigheid als bedoeld in het ICAO-verdrag; 
IFR-vlucht  een vlucht die wordt uitgevoerd overeenkomstig de instrumentvliegvoorschriften;
IR  Instrument Rating: bevoegdverklaring instrumentvliegen;
JAA / JAA-land  Joint Aviation Authorities / land waarvan de burgerluchtvaartautoriteit de JAA-overeenkomst van 11 september 1990 heeft getekend;
JAR  Joint Aviation Requirements
klaring  machtiging aan de gezagvoerder van een luchtvaartuig om een vlucht aan te vangen of  te vervolgen onder door een luchtverkeersleidingsdienst gestelde voorwaarden; 
kunstvlucht  een vlucht, waarbij met opzet bewegingen worden uitgevoerd, welke een plotselinge verandering in de stand, een abnormale stand of een abnormale snelheidsverandering van het luchtvaartuig medebrengen; [RTL]
LPE  Language Proficiency Endorsement: taalvaardigheidsaantekening; 
luchtvaartterrein  een afgebakend gebied (met de zich daarop bevindende gebouwen, installaties en apparatuur) op het land of het water of op een vaste, vaste off-shore of drijvende structuur die geheel of gedeeltelijk bedoeld is voor aankomst, vertrek en grondbewegingen van luchtvaartuigen;
luchtvaartuig  een toestel dat in de dampkring kan worden gehouden door krachten die de lucht daarop uitoefent, anders dan de krachten van de lucht tegen het aardoppervlak;
luchtverkeersdienst-verlening (ATS)  het geven van luchtverkeersleiding, alsmede het verstrekken van advies of inlichtingen tijdens de vlucht en het verzorgen van alarmering;
MOA  Maintenance Organisation Approval: erkenning voor het onderhoud van vliegtuigen, helikopters en luchtschepen of onderdelen daarvan, als bedoeld in verordening (EG) nr. 2042/2003, Part 145;  
motorzweefvliegtuig  een vliegtuig dat bij uitgeschakelde motor de eigenschappen heeft van een zweefvliegtuig
Part 145  Bijlage II bij verordening (EG) nr. 2042/2003: betreffende erkende onderhoudsbedrijven;
Part 147  Bijlage IV bij verordening (EG) nr. 2042/2003: betreffende erkende trainings- en examineringsinstanties; 
Part 21  Bijlage III bij verordening (EG) nr. 2042/2003): betreffende trainings- en exameneisen voor onderhoudspersoneel; 
Part 66  Bijlage betreffende trainings- en exameneisen voor onderhoudspersoneel
Part M  Bijlage I bij verordening (EG) nr. 2042/2003: betreffende de blijvende luchtwaardigheid van EASA-luchtvaartuigen; 
POA Production Organisation Approval: erkenning voor het vervaardigen van producten en onderdelen als bedoeld in Part 21, section A, subpart G; 
PPL  Private Pilot Licence: bewijs van bevoegdheid voor privévlieger ;[BBvBL]  
PPL(A) TMG Private Pilot Licence: bewijs van bevoegdheid voor privévlieger van een TMG
RT  bevoegdverklaring radiotelefonie; [BBvBL]
schermvliegtuig  zweeftoestel zonder starre hoofdstructuur, dat kan worden gedragen en slechts gestart en geland kan worden door gebruik te maken van de benen van de bestuurder;
speciaal-BvL  bewijs van luchtwaardigheid waarmee toestemming wordt gegeven voor het maken van een of meerdere vluchten met een specifieke doelstelling binnen de bij de EASA aangesloten landen; 
staat van ontwerp:  het geheel van documenten omvattende het typeontwerp, de operationele beperkingen, het gegevensblad, de luchtwaardigheidsregelgeving en alle andere voorschriften en beperkingen zoals voorgeschreven in de van toepassing zijnde eisen; 
TMZ Transponder Mandatory Zone (TMZ).  In een TMZ is het voeren van een werkende SSR-transponder verplicht voor alle luchtvaartuigen
TMG  motorzweefvliegtuig met een integraal gemonteerde niet intrekbare motor en een niet intrekbare propeller dat in staat is om op eigen kracht op te stijgen en te klimmen (Touring Motor Glider);
transponder  een radarbeantwoordingssysteem met informatie over de identiteit en eventueel de hoogte van het luchtvaartuig; [LVR]
typecertificaat  het geheel van documenten omvattende alle tekeningen en specificaties benodigd om de configuratie, de eigenschappen van het ontwerp vast te leggen, informatie over materialen, processen en productiemethodieken, luchtwaardigheidsbeperkingen ten behoeve van het onderhoud en alle gegevens die nodig zijn om de luchtwaardigheid en voor zover van toepassing de geluidsproductie vast te stellen van latere producten van het type; 
typeontwerp  certificaat als bedoeld in artikel 3.19a, tweede lid, van de Wet Luchtvaart; 

VFR-vlucht

een vlucht die wordt uitgevoerd overeenkomstig de zichtvliegvoorschriften;

vleugelvliegtuig gemotoriseerd luchtvaartuig met vaste vleugels, zwaarder dan lucht, dat hoofdzakelijk in de lucht gehouden kan worden door aerodynamische reactiekrachten op zijn vleugels; [ICAO Annex 1]
vlieghoogte  de hoogte van een zich in de lucht bevindend luchtvaartuig uitgedrukt in: 1. hoogte boven het aardoppervlak (Height)  2. hoogte boven gemiddeld zeeniveau (Altitude) 3. vluchtniveau (Flight Level); 
vliegtuig luchtvaartuig zwaarder dan lucht en voorzien van een voortstuwingsinrichting; 
vliegzicht  het zicht recht vooruit waargenomen vanuit de stuurhut van een luchtvaartuig tijdens de vlucht;
vlucht  de verplaatsing van een luchtvaartuig gedurende het tijdstip dat het in beweging komt met de bedoeling op te stijgen, tot het ogenblik dat het weer tot volledige stilstand is gekomen na de landing;
vluchtniveau (FL)  een vlak van constante atmosferische druk in relatie tot het referentiedrukvlak van 1013.2 hectopascal, dat van soortgelijke vlakken is gescheiden door bepaalde drukintervallen;
voorval  een operationele onderbreking, defect, fout of andere onregelmatigheid, waardoor de vliegveiligheid wordt of kan worden beïnvloed, zonder dat sprake is van een ongeval of ernstig incident, als bedoeld in artikel 3, onderdelen a en k, van richtlijn nr. 94/56/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 november 1994, houdende vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart (PbEG L 319);
wolkenbasis  de hoogte boven grond of water van de basis van de laagste wolken beneden 6000 m (20000 voet) die meer dan de helft van de hemel bedekt;
zeilvliegtuig  zweeftoestel met starre hoofdstructuur, dat kan worden gedragen en slechts  
zichtweersomstandigheden  weersomstandigheden, die zijn uitgedrukt in termen van zicht, afstand tot wolken en wolkenbasis, die gelijk zijn aan - of beter dan - voorgeschreven minimum waarden; 
zweeftoestel  luchtvaartuig niet zijnde een TMG, zwaarder dan lucht, dat hoofdzakelijk in de lucht gehouden kan worden door aerodynamische reactiekrachten en waarvan de vrije vlucht niet afhankelijk is van een motor;
zweefvliegterrein  een terrein dat ingericht, uitgerust en geschikt is om te worden gebruikt door zweefvliegtuigen en/of motorzweefvliegtuigen; 
zweefvliegtuig een luchtvaartuig zwaarder dan lucht en niet voorzien van een voortstuwingsinrichting dat dynamisch in de lucht kan worden gehouden, voornamelijk ten gevolge van reactiekrachten op vlakken welke bij eenzelfde vliegtoestand niet van stand behoeven te veranderen; [ICAO Annex 1]

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.